ALGEMENE VOORWAARDEN

Under Your Roof

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.    Under Your Roof; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieuradvies, interieurontwerp, productontwerp, styling, verbouw- en verkoopbegeleiding;

1.2.De opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Under Your Roof als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3.De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Under Your Roof met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Under Your Roof;

1.4    Het project; het pand, gebouw of bouwwerk, of een onderdeel daarvan, waarop de aan de Under Your Roof verstrekte opdracht betrekking heeft.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van Under Your Roof, leveringen van zaken door Under Your Roof en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Under Your Roof, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Under Your Roof voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of middels elektronische bevestiging zijn overeengekomen.

2.4.   De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.   Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Under Your Roof  en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen, (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

 

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1.   Offertes van Under Your Roof zijn maximaal 30 dagen geldig en zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van Under Your Roof. Under Your Roof heeft het recht het aanbod te herroepen.

3.2.   Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Under Your Roof staan omschreven, wordt door Under Your Roof schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door Under Your Roof schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd.

3.3.   Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

3.4.   Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Under Your Roof aanvangt met de uitvoering van de opdracht en de opdrachtgever meewerkt  aan de uitvoering hiervan, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

3.5.   Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering

4.1.   Under Your Roof zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen.

4.2.   Under Your Roof fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3.   De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Under Your Roof hier vooraf in te kennen.

4.4.   De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Under Your Roof te worden gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

4.5.   Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Under Your Roof met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

 

Artikel 5 Inschakelen van derden

5.1.   Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Under Your Roof, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

5.2.   Wanneer Under Your Roof, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Under Your Roof deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.

5.3.   De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Under Your Roof derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Under Your Roof. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 

Artikel 6 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

6.1.   De honorering van Under Your Roof kan als volgt worden overeengekomen:

- volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in  

   rekening gebrachte bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemers(s), of;

- op basis van een vastgesteld uurtarief, of;

- door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.

6.2.   De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisie-tekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

6.3.   Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien Under Your Roof op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Under Your Roof namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

Artikel 7 Honorarium bij gewijzigde opdracht

7.1.    De opdrachtgever is afzonderlijke vergoedingen verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die  Under Your Roof verricht ten gevolge van:

(a) gewijzigde (overheids) voorschrift beëindigen of overheidsbeschikkingen, of;

(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

7.2.   Under Your Roof informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

7.3.   Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Under Your Roof of een door in deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 8 Betaling en invorderingskosten

8.1.   De declaraties van Under Your Roof dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bankrekening van Under Your Roof. Indien de opdrachtgever in het verzuim is, dan heeft Under Your Roof aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage verhoogd met 2% voor particulieren en 8% voor bedrijven met ingang van de dag waarop de wettelijke termijn van 14 dagen voor nakoming is verstreken.

8.2.   Alle door Under Your Roof gemaakte kosten om voldoening van haar declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.3.   Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Hieronder vallen  ook de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De opdrachtgever is ingeval van tekortkoming verschuldigd:

Hoofdsom                                           Percentage ten hoogste

over de eerste € 2.500                          15% met een minimum van € 40

over de volgende € 2.500                     10%

over de volgende € 5.000                     5%

over de volgende € 190.000                  1%

over het meerdere                               0,5% met een maximum van € 6.775

8.4.   Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Under Your Roof hiervoor werkelijk gemaakte kosten te vergoeden.

8.5.   De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enig al dan niet betwiste tegenvordering op Under Your Roof.

8.6.   Elke betaling strekt steeds te voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de nog oudste openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.

8.7.   Alle vorderingen van Under Your Roof worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

 

Artikel 9 Duur en beëindiging

9.1.   De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van (2) twee maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

9.2.   Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Under Your Roof, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Under Your Roof wegens verwijtbare  handelingen van de opdrachtgever, is Under Your Roof gerechtigd te vorderen:

(a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;

(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Under Your Roof ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

 

Artikel 10 Vertraging in de uitvoering van de opdracht

10.1.  Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Under Your Roof niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk Under Your Roof te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Under Your Roof de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

 

Artikel 11 Afwijkingen van ontwerp

11.1.  Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Under Your Roof en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een onderschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrechten

12.1.  Originele tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Under Your Roof bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

12.2.  Under Your Roof heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

12.3.  Het is de opdracht gever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Under Your Roof, of een deel daarvan, te vermenigvuldigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Under Your Roof.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1.  Indien  bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen door derden worden vervuld, is Under Your Roof voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij uitvoering van de opdracht Under Your Roof volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

13.2.  Under Your Roof is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Under Your Roof is bevoegd om fouten waarvoor zij verantwoordelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

13.3.  Under Your Roof is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Under Your Roof is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4.  Indien het ontwerp van Under Your Roof niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Under Your Roof, dan is Under Your Roof gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Under Your Roof.

13.5.  Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Under Your Roof kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

13.6.  Under Your Roof is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Under Your Roof zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Under Your Roof kan hierbij desgewenst bemiddelen.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1.  Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de Under Your Roof kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen; staking in bedrijven waarmee Under Your Roof overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers, alsmede -voor zover daaronder niet reeds inbegrepen- het geval dat Under Your Roof geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

14.2.  Under Your Roof heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt pas intreedt nadat Under Your Roof zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3.  Ingeval van overmacht heeft Under Your Roof het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

 

Artikel 15 Ontbinding

15.1.  Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Under Your Roof omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Under Your Roof gerechtigd de overeenkomst van opdrachtgever zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor nakoming van diens verplichtingen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1.  Op elke overeenkomst tussen Under Your Roof en de opdrachtgever is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

16.2.  De rechter in de vestigingsplaats van Under Your Roof is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Under Your Roof het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten (zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 15).

 

Artikel 17 Deponering

17.1  De algemene voorwaarden van Under Your Roof zijn gedeponeerd bij de Kamer van

Koophandel Amsterdam.

17.2.  De algemene voorwaarden van Under Your Roof zijn met ingang van 5 februari 2018 van kracht en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand zijn gekomen.

 

--------------------